شب ها به ماه دیده تو را یاد می کنم

با مه فسانه گفتم و فریاد می کنم

شاید تو هم به ماه کنی ماه ِ من!نگاه

با این خیال،خاطر خود شاد می کنم

شهریار