وصل تو کجا و من ِمهجور کجا

دردانه کجا،حوصله ی مور کجا

هرچند ز سوختن ندارم باکی 

پروانه کجا و آتش طور کجا؟

ابوسعید ابوالخیر