دلم شکسته، دلم را نمی خری آقا؟


مرا به صحن بهشتت نمی بری آقا؟


اگر چه غرق گناهم ولی خبر دارم؛


تو آبروی کسی را نمی بری آقا ...