امن تر از حرمت نیست، همان بهتر که

کودک گمشده در صحنت پیدا نشود...